lieng offline - cào tố - bài 3 cây- liêng 3 lá - GameLoop chính thức

Phòng Đào tạo Trường Trung Cấp Hồng Hà

Phòng Đào tạo Trường Trung Cấp Hồng Hà

1. Chức năng:

Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu giúp Ban Giám hiệu nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong Trường.

2. Nhiệm vụ:

Quản lý chương trình đào tạo:

+ Xây dựng cụ thể hóa mục tiêu đào tạo của các ngành học của Trường.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học, học kỳ.

+ Nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu quyết định các bài giảng trên lớp, dạy học nhóm nhỏ và giờ thực hành các môn học.

+ Nghiên cứu và đề xuất với Ban Giám hiệu quyết định các môn học trong từng phần của chương trình đào tạo.

+ Lên lịch giảng, giám sát việc thực hiện lịch giảng cho tất cả các môn học.

+ Đánh giá 20% đơn vị học trình tự chọn để có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn.

Quản lý chất lượng dạy học:

+ Giám sát hoạt động dạy học của giảng viên và giám sát khối lượng kiến thực sinh viên tiếp thu được trong khoá học.

+ Thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp các hệ đào tạo của Trường được nêu trong các quy chế liên quan.

* Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp.

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới phương pháp dạy học.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các phương pháp đánh giá sinh viên.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy trong Trường.

+ Tổ chức các Hội giảng, Hội học trong Trường.

+ Theo dõi học sinh, sinh viên các khóa đã tốt nghiệp để rút kinh nghiệm cho công tác đào tạo và bồi dưỡng.

+ Tham gia dự giờ, nắm bắt thực tế để có biện pháp bồi dưỡng giảng viên.

+ Làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp, báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học.

Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính trong công tác quản lý  giáo viên, cụ thể:

+ Quản lý khối lượng công việc của các giảng viên bao gồm: các định mức lao động và chế độ cho giảng viên của Trường.

+ Quản lý chất lượng giảng dạy của giảng viên bao gồm: quản lý giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, và bồi dưỡng giảng viên.

+ Tham mưu Hội đồng Đào tạo đánh giá chất lượng giảng dạy trong việc tuyển dụng giảng viên mới.

+ Đề xuất với Hiệu trưởng quyết định giảng viên thỉnh giảng, kế hoạch phát triển năng lực giảng viên, công tác khuyến khích động viên, khen thưởng, kỷ luật giảng viên để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng được nhiệm vụ trọng tâm của Trường.

Phối hợp với Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên trong quản lý công tác sinh viên

+ Tiếp nhận sinh viên trúng tuyển theo các ngành đào tạo, kiểm tra hồ sơ trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh.

+ Phổ biến nhiệm vụ năm học và chương trình, mục tiêu, kế hoạch đào tạo, các nội quy, quy chế đào tạo của Bộ LĐ-TB&XH, của Trường theo quy định.

+ Xếp loại học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên theo học kỳ, năm học và toàn khoá học.

+ Phát động, tổ chức cho học sinh, sinh viên của Trường tham gia các phong trào, hội thi.