lieng offline - cào tố - bài 3 cây- liêng 3 lá - GameLoop chính thức

Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên:

Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên:

Chức năng:

Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên của Trường thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.

Nhiệm vụ:

a, Đề xuất Ban Giám hiệu trong việc giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên, cụ thể:

– Chỉ trì công tác thông tin tuyên truyền giúp cho học sinh, sinh viên nắm được tình hình và chủ trương mới của Trường, của ngành, của Đảng và Nhà nước.

– Nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

– Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

– Tham gia chủ nhiệm khối, chủ nhiệm lớp, cử giáo viên chủ nhiệm lớp.

– Đề xuất và tham mưu Ban Giám hiệu trong việc thu nhận đơn xin ở nội trú, xem xét và bố trí chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên nhà trường trong ký túc xá, kiểm tra học sinh, sinh viên trong việc chấp hành quy chế ký túc xá.

b, Phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chức năng khác và các bộ môn trong Trường trong các việc:

– Giải quyết các trường hợp bảo hiểm tai nạn thân thể cho học sinh, sinh viên.

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” vào đầu năm học và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có nội dung truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

– Đề xuất công tác xét điểm rèn luyện cho học sinh, sinh viên theo định kỳ.

– Đề xuất xét cấp học bổng cho các tổ chức và cá nhân tài trợ cho Trường.

– Tổ chức cho học sinh, sinh viên tự học, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa trong học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

– Cử Ban cán sự các lớp, làm thẻ, phù hiệu cho học sinh, sinh viên trong Trường.

– Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên, làm đầu mối giải quyết và trả lời các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên, theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.